Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Spreekmeesters
De rechtspersoon namens wie de coach Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Spreekmeesters is een handelsnaam van Kopla v.o.f., ingeschreven bij de KvK onder nummer 30246016

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Spreekmeesters opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Cursus
Cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Overeenkomst
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Spreekmeesters tot het verlenen van Diensten door Spreekmeesters ten behoeve van Opdrachtgever.

Diensten
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Voorwaarden
Onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op cursussen, verzorgd door Spreekmeesters en/of aangeboden onder de handelsnaam ‘Spreekmeesters’. Deze voorwaarden zijn dus niet van toepassing op activiteiten van Kopla v.o.f. die niet onder de definitie van cursussen vallen.
2. De voorwaarden zijn van toepassing op offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Spreekmeesters, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Spreekmeesters derden worden betrokken.
4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Spreekmeesters zijn overeengekomen. 5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Spreekmeesters deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Spreekmeesters treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle door Spreekmeesters gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Spreekmeesters is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Spreekmeesters is bevestigd.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Spreekmeesters hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Spreekmeesters een tussen Opdrachtgever en Spreekmeesters gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
4. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Spreekmeesters een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Spreekmeesters van een factuur.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Iedere Overeenkomst leidt voor Spreekmeesters tot een inspanningsverplichting waarbij Spreekmeesters gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
2. In alle gevallen waarin Spreekmeesters dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Spreekmeesters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Spreekmeesters worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Spreekmeesters zijn verstrekt, heeft Spreekmeesters het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Spreekmeesters een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Spreekmeesters op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Spreekmeesters de Overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
5. Wanneer Spreekmeesters de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Spreekmeesters aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5: Geheimhouding en Privacy

1. Gesprekken tussen Spreekmeesters en Coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Spreekmeesters draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Spreekmeesters zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken tenzij de Coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.
2. Spreekmeesters zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

1. Spreekmeesters is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spreekmeesters geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Spreekmeesters rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
3. Spreekmeesters is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel coachees.

Artikel 7: Honorarium en kosten

1. Het honorarium van Spreekmeesters bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst dan wel per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Spreekmeesters gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
3. Spreekmeesters kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Spreekmeesters heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Spreekmeesters heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Spreekmeesters behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.
5. Spreekmeesters maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. De standaardtarieven van Spreekmeesters zijn de zakelijke tarieven. Spreekmeesters kan besluiten om in voorkomende gevallen het particuliere tarief te rekenen aan een particuliere opdrachtgever onder de strikte voorwaarde dat de Opdrachtgever de dienst uit eigen middelen financiert.

Artikel 8: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum voor particuliere Opdrachtgevers en binnen 30 dagen na factuurdatum voor zakelijke Opdrachtgevers, op een door Spreekmeesters aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Spreekmeesters hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Spreekmeesters voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Spreekmeesters is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Spreekmeesters niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Spreekmeesters jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,-.
3. Spreekmeesters is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever dan wel Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
4. Spreekmeesters zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Spreekmeesters is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
5. Spreekmeesters is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Spreekmeesters bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Spreekmeesters duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
6. Spreekmeesters ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigende schade, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enige schade zou oplopen, is Spreekmeesters dan wel door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
7. De Opdrachtgever vrijwaart Spreekmeesters tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Spreekmeesters samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Spreekmeesters.
8. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Spreekmeesters niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 10: Annulerings- en uitstelvoorwaarden

1. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen, coaching- en/of andere begeleidingstrajecten en aanverwante werkzaamheden voor de overeengekomen aanvangsdatum, is de Opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:

a. Bij annulering langer dan 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteiten, dient de Opdrachtgever 25% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen.
b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteiten, dient de Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen.
c. Bij annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen.
d. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven of email naar info@spreekmeesters.nl te geschieden.

2. Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
3. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Spreekmeesters berekent, worden in rekening gebracht aan de Opdrachtgever, die de uitvoering van een training, coaching- en/of andere begeleidingstraject annuleerde/uitstelde.
4. Indien een coachee door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.
5. Spreekmeesters behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Spreekmeesters zal het door de Opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Spreekmeesters de Opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
6. Bij uitstel door Opdrachtgever van trainingen, coaching- en/of andere begeleidingstrajecten en aanverwante werkzaamheden voor de overeengekomen aanvangsdatum, zal de Opdrachtgever in samenspraak met Spreekmeesters binnen drie (3) dagen nieuwe data plannen.
7. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen, coaching- en/of andere begeleidingstrajecten en aanverwante werkzaamheden na de overeengekomen aanvangsdatum en/of tijdens de trainingen, coaching- en/of andere begeleidingstrajecten en aanverwante werkzaamheden, is de Opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:

a. Bij annulering binnen één (1) maand na aanvang van de betreffende activiteiten, dient de Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen.
b. Bij annulering binnen twee (2) maanden na aanvang van de betreffende activiteiten, dient de Opdrachtgever 75% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen.
c. Bij annulering binnen en na drie (3) maanden na aanvang van de betreffende activiteiten, dient de Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen.

Artikel 11: Beëindiging van de Overeenkomst

1. Spreekmeesters is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Spreekmeesters verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
2. Spreekmeesters is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
3. Zowel Opdrachtgever als Spreekmeesters kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 13. Vervanging docent of trainer
Spreekmeesters is te allen tijde gerechtigd een coach, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere coach.

Artikel 14. Reclame
1. De Opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan de directeur van Spreekmeesters. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Spreekmeesters en overeenkomsten tussen Spreekmeesters en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.